Vanel s. r. o.
Nová Doba 502/12, 027 43 Nižná
SLOVAKIA

Vanel s. r. o. - vývoj a aplikácie mikropočítačovej a meracej techniky

TV generátor EVG202S

Technická špecifikácia.

1. Popis.

EVG202S je generátor televízneho signálu v norme PAL určený pre kontrolu a opravy farebných TVP. Poskytuje všetky TV kanály včetne S-kanálov zoradených podľa príslušnej normy Dk alebo Bg. Ladenie je možné po jednotlivých kanáloch alebo priamo zmenou frekvencie v rozsahu 38 – 855 MHz , použitá je frekvenčná syntéza so zobrazením frekvencie kanálu. Zvuk je stereofónny v dvoch normách Dk, Bg s možnosťou režimu mono/stereo/dual. Výstupná úroveň vf signálu je 10 mV , útlm prepínateľný po 10dB celkom - 50 dB.

Video časť obsahuje 21 testovacích obrazcov, rozdelených do troch skupín :

A - čiernobiele priebehy určené na kontrolu ostrenia, linearity, nast. rozmerov
B - obrazce určené na kontrolu maticových a dekódovacích farbových obvodov
C - obrazce určené na kontrolu video cesty, VCR, obsahuje elektronický testovací obrazec monoskop,

Ovládanie jednotlivých funkcií je tlačidlami a otočným enkóderom so zobrazením navoleného obrazca, normy, kanála a frekvencie na LCD displeji 2x 16 znakov. Generátor je riadený mikropočítačom, čo umožňuje aj externé riadenie funkcií ( napr. z počítača PC cez RS232, v bežnom prevedení sa nevyužíva).
Okrem vf signálu poskytuje generátor S-VHS výstup, audio/video výstup na EuroAV konektore, s výstupmi video, audio, RGB .


2.Technické údaje.

TV systém PAL Dk, Bg
vf výstup 38- 855,25 MHz, 10mV, útlm – 50dB max

výstupná imp. 75 Ohm, BNC konektor
modulácia AM pos. 85% , DSB
výstup CVBS video 1Vpp, S-VHS, RGB 0,7Vpp
EuroAV konektor, mini Din

zvuk. nosná norma Dk, Bg, int. mod. L =1 kHz, R=3 kHz
režim mono, stereo, dual, modualcia off
odstup mod. video/zvuk - 13/20 dB

ovládanie pamäť na 30 predvolieb, LCD znakový dispej riadkovanie prekladané/neprekladané video inverzia pre čb obrazce, vypínateľný stredový kruh
aktivácia RGB výstupu na EuroAV konektore

napájanie 230V 50Hz, 10VA, el.tr.I., výstupný konektor prepojený s ochranným vodičom

 


3. Popis ovládania.


3.1 Výstupné úrovne signálu.


Generátor poskytuje VF signál vyvedený na prednom paneli cez BNC konektor. Referenčná úroveň signálu je 10 mV/75R bez zapojeného atenuátora. Atenuátor umožňuje znížiť výstupnú úroveň po 10 dB, celkom na -50 dB od referenčnej.
Na zadnom paneli sú vyvedené signály SVHS na vlastnom konektore, CVBS, zložky R G B a zvuková modulácia L+ R na euroAV konektore. Úroveň videa je 1V/75R, zvuku 1V/10k.


3.2 Ovládanie prístroja.

Všetky funkcie generátora sa ovládajú cez 8 tlačidiel a jeden otočný bezdorazový enkodér. Na LCD displeji sa zobrazujú informácie o nastavení, aktívna položka je označená kurzorom, hodnotu je možné meniť otáčaním enkodéra.

Zobrazenie na LCD displeji :

- číslo nastaveného obrazca , pod označením „Pa“
- zvuková norma Bg alebo Dk --> B/D, druh zvukovej modulácie mono/stereo/dual -> m/s/d pod označením „No“
- označenie televízneho kanála podľa nastavenej normy Bg alebo Dk pod označením „Cha“
- frekvencia výstupného signálu v Mhz pod označením „Freq“


Význam tlačidiel :

INV - vo význame inverzia, slúži na zmenu aktívnej farby čiernobielych obrazcov
CIRC - doplní/odoberie kruh z obrazca, ktorý ho obsahuje
IL - prepína riadkovanie na prekladané/ neprekladané
RGB - aktivuje RGB signál na euroAV konektore
Soff - vypína/zapína zvukovú moduláciu
ST/D - prepína moduláciu na stereo/dual, aktuálna sa zobrazí na LCD displeji

SEL - slúži na pohyb kurzora na LCD displeji, čím sa vyberá funkcia enkodéra a pri práci s pamäťou potvrdzuje čítanie/zápis do pamäte
MEM - pri krátkom zatlačení sa na LCD displeji objaví nápis RECALL a číslo, ktoré je možné meniť otočným enkodérom a označuje položku (nastavenie), ktoré chceme vybrať z pamäte. Výber potvrdíme tlačidlom SEL, zatlačenie MEM vrati displej a nastavenie do pôvodného stavu .
Pri dlhšom zatlačení sa na LCD displeji zobrazí nápis STORE a číslo, ktoré je možné meniť otočným enkodérom a označuje, pod akým číslom chceme uložiť aktuálne nastavenie do pamäti .Zápis potvrdíme tlačidlom SEL, zatlačenie MEM vrati displej a nastavenie do pôvodného stavu .

Prístroj si pamätá a nastaví po zapnutí siete poslednú položku vybranú z pamäte.

4. Záručné podmienky

Spoločnosť VANEL, sro Nižná poskytuje na dodané zariadenie záruku v dĺžke 24 mesiacov od dátumu prevzatia odberateľom na základe zákona 150/2004 Zb., pri splnení nasledovných záručných podmienok :


1,Zariadenie musí byť prevádzkované v súlade s návodom na obsluhu.
2,Nie je dovolené zasahovať do konštrukcie ani vykonávať akékoľvek úpravy elektrickej časti bez súhlasu dodávateľa.
3,Nárok na záruku zaniká ak je chyba spôsobená mechanickým poškodením ako pádom,teplom, zlomením konektorov , prípadne živelnou udalosťou.
4,Na zariadenie je možné pripojiť iba televízor ktorý zodpovedá príslušnej bezpečnostnej norme inak nie sú zárukou kryté možné závady.
5,V prípade uznanej reklamácie bude zariadenie opravené bezplatne s výnimkou dopravných nákladov, bez zbytočného odkladu v čo najkratšom čase.

 

 Pohľad na generátor

 Monoskop, možnosť voľby textu v čiernom poli

 
 © 2004 VANEL s.r.o.    Kontakt Kontakt Mapa domény Mapa domény Verzia stránky pre tlač Tlač Design:itstudio.sk