Vanel s. r. o.
Nová Doba 502/12, 027 43 Nižná
SLOVAKIA

Vanel s. r. o. - vývoj a aplikácie mikropočítačovej a meracej techniky

Program TestOK©

 

Program TestOK© predstavuje vývojové prostredie pre tvorbu, ladenie a vykonávanie programov pre vnútroobvodový tester ICT96.

 1. Menu programu TestOK
 2. Tvorba testovacieho programu ICT96
 3. Nastavenie konfigurácie
 4. Diagnostika testera ICT96

Tu si môžete stiahnuť DEMO TestOK.zip (1.4MB)

 

Tvorba programov ICT96

Táto časť nápovedy popisuje tvorbu a úpravu testovacích programov pre vnútroobvodový tester ICT96, jednotlivé formuláre, v ktorých je možné zostavovať testovacie povely ICT96 a spôsob zadávania parametrov povelov.

 1. Ako začať s tvorbou testovacieho programu ICT96
 2. Úprava už existujúceho testovacieho programu ICT96
 3. Formuláre povelov ICT96

 

Ako začať s tvorbou programu

Program ICT96 tvorí sekvencia povelov pre testovanie a riadenie testera ICT96, tento program je možné vytvoriť v editore programov ICT96, pričom tvorba povelového riadku je zjednodušená na jednoduché vyplnenie formulára daného povelu ICT96.

Nový program ICT96

Ak chceš vytvoriť nový testovací program ICT96, vyber položku menu ‘Súbor/Nový’, čím sa otvorí prázdny program ICT96 spolu s formulárom povelov. Teraz stačí len vyplniť formulár povelov pre zodpovedajúci testovací povel a potvrdiť tlačítko ‘Nový’ na formuláry povelov, čím sa vsunie nový povel na aktuálnu pozíciu programu ICT96. Pomocou tlačítka ‘Prvý’, ‘Predošlý’, ‘Ďalší’ a ‘Posledný’ sa môžeš presúvať na jednotlivé povely v programe ICT96.

 

Úprava už existujúceho programu

Ak chceš upravovať už existujúci program ICT96, vyber položku ‘Súbor/Otvor...’, čím sa otvorí dialógové okno pre výber programu, ktorý chceš upravovať. Zobrazí sa existujúci program ICT96, vyber si povel, ktorý chceš upraviť a stlač pravé tlačítko myši, čím sa ti zobrazí menu s aktuálnou ponukou činností, potvrď položku „Formulár povelov“, čím sa ti otvorí formulár povel ICT96, v ktorom môžeš zmeniť, ktorúkoľvek položku aktuálneho povelu. Pri prechode na inú položku programu, alebo pri vsunutí nového povelu do programu, sa najprv prevedie kontrola správnosti jednotivých položiek vytvárajúcich jednotlivé parametre povelu ICT96. Ak je niektorá položka nesprávna alebo je neúplne zadaná program ťa upozorní na chybu v konkrétnej položke formulára povelu ICT96.

 

Menu programu TestOK

Menu programu je členené do niekoľkých skupín združujúcich významovo príbuzné skupiny povelov, pomocov ktorých je možné ovládať všetky časti programu. Program obsahuje štandardné výsuvné menu, obsahujúce všetky položky pomocou ktorých je možné pracovať s programom a ikonové menu, ktoré obsahuje len najčastejšie používané položky menu.

Podľa toho v ktorej časti programu práve pracuješ, mení sa i vzhľad a ponuka jednotlivých položiek štandardného a ikonového menu:

Základné menu programu ICT96
Ak si práve otvoril program TestOK a nemáš ešte otvorený žiadny program ICT96.
Menu pre tvorbu a úpravu programu ICT96
Ak práve vytváraš alebo upravuješ program ICT96.
Menu testera ICT96
Ak ladíš alebo vykonávaš testovací program ICT96.

Pohľad na testovací program ICT96 obsahuje tiež menu, ktoré je možné vyvolať stlačením pravého tlačítka myši a obsahuje položky na úpravu programu ICT96 a položku ktorou sa zapína alebo vypína zobrazenie formulára povelov ICT96.

Menu programu TestOK

 • Súbor, práca so súborom
 • Uprav, úprava programu
 • Vyhľadaj, vyhľadanie položky programu
 • Tester, tester ICT96
 • Nastavenie, nastavenie konfigurácie testera
 • Okno, manipulácia s oknami
 • Nápoveda, nápoveda k programu TestOK
 •  

   

  Menu pre prácu so súborom ‘Súbor’

  Obsahuje nasledujúce položky :

  Nový
  Otvorí sa nový program ICT96. Vyvolá sa editor programov spolu s formulárom povelov ICT96.
  Otvor..
  Otvorí už existujúci testovací program ICT96. Formulár povelov ICT96 sa nezobrazí. Ak chceš upraviť niektorý z povelov, stlač nad ním pravé tlačítko myši a v zobrazenom menu potvrď položku ‘Formulár povelov’.
  Zatvor
  Zatvorí aktuálny program ICT96, ak si vňom previedol nejaké zmeny, máš možnosť uchovať tieto zmeny.
  Nahraj
  Nahrá aktuálny program ICT96.
  Nahraj ako...
  Umožňuje nahrať aktuálny program ICT96 pod iným menom.
  Dokumentácia
  Pre aktuálny testovací program ICT96, vytvorí textový dokumentačný súbor testovacieho programu.
  Nastavenie tlačiarne...
  Nastavenie typu a parametrov tlačiarne, ktorá bude použitá pri tlačení ‘Správy o výsledku testu’.
  Koniec
  Ukončí prácu s programom TestOK, vývojovým prostredím programov ICT96.

   

  Menu pre úprava programu ‘Uprav’

  Pre editor programov ICT96 obshajuje nasledujúce položky :

  Vráť naspäť
  Vráť naspäť posledne prevedenú akciu pri úprave programu ICT96.
  Vystrihni
  Vystrihni aktuálny povel z programu ICT96. Povel nebude vymazaný ale sa uloží do schránky povelu, odkiaľ je ho možné znova vsunúť do programu ICT96.
  Kopíruj
  Skopíruj aktuálny povel z programu ICT96. Povel bude uložený do schránky povelu, odkiaľ je ho možné znova vsunúť do programu ICT96.
  Vsuň
  Vsunie povel zo schránky povelu na aktuálnu pozíciu do programu ICT96.
  A pre tester ICT96 :
  Úprava programu
  Z ladiaceho režimu testovacieho programu ICT96 zavolá editor programu, k tomu, aby ho bolo možné upraviť.

   

   

  Menu pre vyhľadanie položky programu ‘Vyhľadaj’

  Obshajuje nasledujúce položky :

  Hľadaj...
  Vyvolá dialógové okno pre voľbu vyhľadávacích parametrov povelu ICT96.
  Ďalší
  Vykoná ďalší vyhľadávací krok, podľa nastavených vyhľadávacích parametrov.

   

  Menu testera ICT96 ‘Tester’

  Pre editor programov ICT96 obshajuje nasledujúce položky :

  Spustenie testu
  Spustí vykonávanie testovacieho programu ICT96.
  Zastavenie testu
  Zastavenie vykonávania testovacieho programu ICT96.
  Otestuj povel
  Vykoná aktuálny testovací krok, povel.
  Testuj po povel
  Spustí vykonávanie testovacieho programu ICT96 až po aktuálny povel.
  Ladenie programu
  Otvorí tester ICT96 v ktorom môžeš vykonávať ladenenie testovacieho programu.
  A pre tester ICT96 :
  Krokovanie programu
  Vykoná krok v rámci testovacieho programu
  Opakovanie kroku
  Opakuje vykonávanie posledne vykonaného kroku testu.
  Vypisuj len chyby
  Zapne alebo vypne režim výpisu. V správe o výsledku testu možu byť vypísané všetky testovateľné kroky alebo len chybné.
  Ladiaci krok
  Zapne alebo vypne režim ‘ladiaci krok’. Ladiaci krok ponechá zapojenie testovacej cesty po vykonaní testovacieho kroku.

   

  Menu pre manipulácia s oknami ‘Okno’

  Obsahuje nasledujúce položky:

  Kaskádovite
  Všetky otvorené okná na pracovnej ploche, budú usporiadané kaskádovite jedno za druhým.
  Vedľa seba
  Všetky otvorené okná na pracovnej ploche, budú usporiadané jedno vedľa druhého.
  Usporiadaj ikony
  Usporiada rozmiestnenenie všetkých ikôn, na pracovnej ploche.
  Zatvor všetky
  Všetky okná s pracovnej plochy budú zatvorené.

   

  Menu nápovedy k programu TestOK ‘Nápoveda’

  Obsahuje nasledujúce položky:

  Obsah
  Vyvolá nápovedu túto nápovedu.
  Používanie nápovedy
  Vyvolá nápovedu, ktorá napovedá ako sa používa nápoveda.
  O programe...
  Zobrazí informácie o programe TestOK a jeho autorovi.

   

  Formuláre povelov ICT96

  Všetky povely testera ICT96 je možné zostaviť jednoduchým vyplnením formulára povelov.

  Test odporov
  Test cievok
  Test kondenzátorov
  Test diod
  Test tranzistorov
  Test tyristorov
  Vybíjanie kondenzátorov
  Kontrola nakontaktovania ihiel
  Kontrola skratov
  Test zvodových prúdov
  Ovládanie prepojovacej matice
  Ovládanie UI zdroja
  Meranie napätia
  Riadiace povely
  Poznámka a písanie textu
  Povel skoku

  Záložka povelov ICT96

  Záložka povelov ICT96, ktorá obsahuje všetky skupiny povelov ICT96. Vybratím konkrétnej záložky a kliknutím ľavého tlačítka myši, je možné, vybrať si konkrétny formulár povelu ICT 96 s ktorým cheš pracovať.

   

                                                                        Identifikátor

  Identifikátor, bližšie popisujúci testovný objekt, súčiastku alebo meranie. Nepovinný údaj.

  Hodnota

  Testovaná hodnota a jej tolerančné rozpätie

  Testovaná hodnota predstavuje hodnotu testovanej súčiastky, napätia alebo prúdu, ktoré je objektom testovania. Pri vyhodnocovaní tejto hodnoty je tiež použité tolerančné rozpätie, ktoré hovorí o tom v akých medziach je nameraná hodnota vyhodnocovaná ako správna.

  Tolerančné rozpätie je možné zadať dvoma spôsobmi, a to ako :

  symetrické 100nF % 5, (+/-5% od hodnoty 100nF)

  nesymetrické 95nF, 105nF

  Tiež je možné uviesť nepovinný údaj korekcie nameranej hodnoty 100nF % 5, -5nF, čo znamená že k nameranej hodnote sa pripočíta hodnota korekcie a až takto upravený údaj sa potom vyhodnocuje na správnosť testovanej hodnoty.

  Prúdové budenie

  Spôsob budenia testovanej súčiastky.

  Napäťové budenie

  Spôsob budenia testovanej súčiastky.

  Pripojenie ihiel

  Čísla ihiel pripojených k testovanej súčiastke.

  Guarding

  Čísla ihiel pripojených k testovanej súčiastke, ktoré pri testovaní fungujú ako guardovacie.

                                                                         Doplnkové údaje

  Nepovinné údaje, ktoré však bližšie definujú parametre testovania.

  Rozsah

  Voľba neštandardného rozsahu testovanej súčiastky.

  Frekvencia

  Voľba neštandartnej frekvencie, pre striedavé metódy testovnia súčiastok.

  Ugen

  Napätie generátora.

  Čas merania

  Predĺženie času merania pri testovaní súčiastky v milisekundách.

  Prvý

  Zobrazí formulár prvého povelu ICT96 v testovacom programe.

  Predošlý

  Zobrazí formulár predošlého povelu ICT96 v testovacom programe.

  Nový

  Do testovacieho programu vloží nový testovací povel, povel z aktuálneho formulára.

  Ďalší

  Zobrazí formulár ďalšieho povelu ICT96 v testovacom programe.

  Posledný

  Zobrazí formulár posledného povelu ICT96 v testovacom programe.

   

  Test odporov

  Formulár pre zadávanie povelu na testovanie odporov jednosmernou alebo striedavou metódou, pri použití prúdového alebo striedavého budenia.

    Zadávané parametre :

  • Identifikátor súčiastky, nepovinný údaj
  • Hodnota súčiastky a jej tolerancia
  • Metóda, jednosmerná alebo striedavá
  • Budenie, prúdové alebo napäťové
  • Pripojenie ihiel a guarding
  • Doplnkové údaje, nepovinné údaje
   • Rozsah merania
   • Frekvencia merania pre striedavé metódy
   • Typ pripojenia 2, 4 a 6 vodičový
   • Pripojenie filtra pre jednosmerné metódy
   • Ugen
   • Čas merania

   

  Test cievok

  Formulár pre zadávanie povelu na testovanie cievok prúdovým alebo napäťovým budením.

    Zadávané parametre :

  • Identifikátor súčiastky, nepovinný údaj
  • Hodnota súčiastky a jej tolerancia
  • Budenie, prúdové alebo napäťové
  • Pripojenie ihiel a guarding
  • Doplnkové údaje, nepovinné údaje
   • Rozsah merania
   • Frekvencia merania
   • Typ pripojenie 2, 4 a 6 vodičový pre napäťové budenie
   • Ugen
   • Čas merania

   

  Test kondenzátorov

  Formulár pre zadávanie povelu na testovanie kondenzátorov prúdovým alebo napäťovým budením.

    Zadávané parametre :

  • Identifikátor súčiastky, nepovinný údaj
  • Hodnota súčiastky a jej tolerancia
  • Budenie, prúdové alebo napäťové
  • Pripojenie ihiel a guarding
  • Doplnkové údaje, nepovinné údaje
   • Rozsah merania
   • Frekvencia merania pre striedavé metódy
   • Typ pripojenie, 2, 4 a 6 vodičový
   • Pripojenie filtra pre jednosmerné metódy
   • Ugen
   • Čas merania

   

  Test diod

  Formulár pre zadávanie povelu na testovanie diod a zenerových diod.

    Zadávané parametre :

  • Identifikátor súčiastky, nepovinný údaj
  • Hodnota súčiastky a jej tolerancia, pre zenerove diody
  • Pripojenie ihiel a guarding
  • Doplnkové údaje, nepovinné údaje
   • Is
   • Us
   • Umin
   • Umax
   • Predĺženie času merania

   

  Test tranzistorov

  Formulár pre zadávanie povelu na testovanie tranzistorov.

    Zadávané parametre :

  • Identifikátor súčiastky, nepovinný údaj
  • Typ tranzistora NPN, PNP alebo FET
  • Pripojenie ihiel a guarding
  • Doplnkové údaje, nepovinné údaje
   • Rs
   • Uce
   • Ic
   • Ube
   • Umin
   • Umax
   • Predĺženie času merania

   

  Test tyristorov

  Formulár pre zadávanie povelu na testovanie tyristorov.

    Zadávané parametre :

  • Identifikátor súčiastky, nepovinný údaj
  • Pripojenie ihiel a guarding
  • Doplnkové údaje, nepovinné údaje
   • Is
   • Us
   • Rs
   • Ug
   • Umax
   • Predĺženie času merania

   

  Vybíjanie kondenzátorov

  Formulár pre zadávanie povelu na vybíjanie kondenzátorov.

    Zadávané parametre :

  • Vybíjanie kondezátorov od ihly po ihlu, mimo ihiel alebo len na ihlách
  • Doplnkový údaj, nepovinný údaj
   • Predĺženie času merania

   

  Kontrola nakontaktovania ihiel

  Formulár pre zadávanie povelu na testovanie nakontaktovania ihiel.

    Zadávané parametre :

  • Test nakontakovania od ihly po ihlu, mimo ihiel alebo len na ihlách
  • Doplnkový údaj, nepovinný údaj
   • Predĺženie času merania

   

  Kontrola skratov

  Formulár pre zadávanie povelu na kontrolu skratov.

    Zadávané parametre :

  • Kontrola skratov od ihly po ihlu, mimo ihiel alebo len na ihlách
  • Doplnkový údaj, nepovinný údaj
   • Predĺženie času merania

   

  Test zvodových prúdov

  Formulár pre zadávanie povelu na testovanie zvodových prúdov.

    Zadávané parametre :

  • Identifikátor, nepovinný údaj
  • Test medzi spojmi
  • Dovolená hodnota zvodového prúdu
  • Doplnkové údaje, nepovinné údaje
   • Predĺženie času merania
   • Up

   

  Ovládanie prepojovacej matice

  Formulár pre zadávanie povelu na ovládanie prepojovacej matice a riadenie PM.

    Zadávané parametre pre ovládanie matice :

  • Nulovanie matice, alebo
  • Zoznam ihiel a
  • Činnosť, ktorá sa má vykonať

   

  Zadávané parametre pre riadenie PM (prepojovacej matice) :

  • X spojí x1,2
  • Y spojí y1,2
  • YX spojí y1, x1
  • Z spojí z1,2
  • XZ spojí x1, z1
  • 10R medzi y1, x1
  • 100R medzi y1, x1
  • Buš RC medzi x1, z1
  • Medzi YX pripojiť súčiastku

   

  Ovládanie UI zdroja

  Formulár pre zadávanie povelu na ovládanie UI zdroja.

    Zadávané parametre :

  • Odpojenie UI zdroja, alebo
  • Nastavenie napätia a prúdu
  • Pripojeného na zbernicu

   

  Meranie napätia

  Formulár pre zadávanie povelu na meranie napätia.

    Zadávané parametre :

  • Identifikátor, nepovinný údaj
  • Hodnota meraného napätia a jeho tolerancia
  • Meranie jednosmerného alebo striedavého napätia
  • Pripojenie na zbernicu
  • Doplnkové údaje, nepovinné údaje
   • Pripojenie pásmového filtra pre jednosmerné meranie, alebo frekvencia merania pre striedavé meranie
   • Predĺženie času merania

   

  Riadiace povely

  Formulár pre zadávanie riadiaceho povelu.

    Zadávaný parameter, jeden z povelov :

  • Čakaj
  • Opakuj
  • Pozastavenie testu
  • Ukončenie testu
  • Vypnutie štatistiky
  • Zapnutie štatistiky

   

  Poznámka a písanie textu

  Formulár pre zadávanie povelu na zobrazenie textovej správy.

    Zadávané parametre :

  • Text správy
  • Typ povelu
   • Vždy píš
   • Píš, len ak je posledný test v poriadku
   • Píš, len ak je posledný test chybný
   • Píš, ak aspoň jeden test je v poriadku
   • Píš, ak aspoň jeden test je chybný
   • Toto je len poznámka
   • Píš na novú stranu

   

  Povel skoku

  Formulár pre zadávanie povelu na zmenu poradia vo vykonávaní testu.

    Zadávané parametre :

  • Kde pokračovať, návestie skoku
  • Typ skoku
   • Nepodmienečný
   • Skok, ak posledný test v poriadku
   • Skok, ak posledný test chybný
   • Skok, ak aspoň jeden test v poriadku
   • Skok, ak aspoň jeden chybný

   

  Nastavenie konfigurácie testera ICT96

  Vybratím položky menu „Nastavenie“, je možné nastaviť parametre pre riadenie testera a nastavenie štandarných hodnôt Umin a Umax, ktoré sa používajú pri vyhodnocovaní výsledkov testov diod, tranzistorov a tyristorov. Nastavenie parametrov a typu tlačiarne, je možné vybratím položky menu „Súbor/Nastavenie tlačiarne...“.

   

  Nastavenie parametrov testera:
  Číslovanie testovaných dosiek, začiatočného čísla dosky.
  Automatické číslovanie, inak je pred začiatkom každého testu nutné zadať číslo testovanej dosky.
  Správa o teste dosky, pre všetky testy, alebo len pre chybné testy.
  Vytlačenie správy o teste dosky po ukončení testovania.

   

  Nastavenie štandardných hodnôt:
  Umin a Umax pre testovanie diod.
  Umin a Umax pre testovanie tranzistorov.
  Umax pre testovanie tyristorov.

   

  Diagnostika testera ICT96

  V diagnostike testera je možné skontrolovať základné časti, ktoré majú vplyv na správnu činnosť testera a to test:

  • Réleovej matice
   • Spínania jednotlivých relé a
   • Napätia na relé
  • A/D prevodníka
  • U/I zdroja
  • Generátora
  • I/U prevodníka

  Výberom požadovaného testu a stlačením tlačítka „Vykonaj“, sa vykoná požadovaná diagnostika.

  Po ukončení testu je možné výsledok diagnostiky vytlačiť na tlačiarni alebo pokračovať v diagnostike ďalších častí testera.

  Ak chceš ukončiť diagnostiku, stlač tlačítko „Koniec“.

   

  Chybové hlásenia:

  Chýbajúci text

  V povele „poznámka a písanie textu“, musí byť vždy uvedený nejaký text.

  Chýbajúci údaj hodnoty

  U testov kde sa vyhodnocuje, alebo nastavuje hodnota musí byť tento údaj vždy uvedený.

  Chýbajúca ihla

  Chýbajúci údaj ihly, číslo ihly musí byť vždy uvedené.

  Chýbajúca ihla alebo riadenie PM

  Chýbajúci údaj ihly, alebo chýbajúce nastavenie riadenia PM1, PM2.

  Rovnaká ihla

  V údajoch vyžadujúcich pripojenie ihiel, môže byť ihla s rovnakým poradovým číslom uvedená len raz.

  Chyba, párna a nepárna ihla

  Pri testovani RLC súčiastok štvor a šesť vodičovým pripojením musí byť dodržané pravidlo párna a nepárna ihla.

  Chybná hodnota napätia generátora

  Hodnota napätia generátora môže byť v rozsahu +/-5V pre jednosmerné a 2.5 V pre striedavé napätie generátora.

  Chýbajúce návestie

  Chýbajúce návestie skoku, odkazu na povel, na ktorom sa má pokračovať vo vykonávaní testu.

  Chyba od ihly, po

  Chybná hodnota v údajoch od ihly po ihlu, od ihly musí mať menšie poradové číslo.

  Chybný počet ihiel

  Nesprávny počet zadaných ihiel, alebo nezadaná žiadna ihla.

  Chyba rozsahu

  Pri aktuálnom nastavení nieje možné túto súčiastku správne otestovať.

  Chybná hodnota

  Hodnota napätia môže byť v rozsahu +/-40V.

  Chybná hodnota

  Hodnota napätia môže byť v rozsahu +/-5V.

  Chybná hodnota

  Maximálna hodnota prúdu 256mA.

  Chybné číslo ihly

  Čísla ihiel v ihlovom poli sú v rozsahu od 0 do 639.

  Chybná hodnota napätia UI zdroja

  Hodnota napätia UI zdroja môže byť v rozsahu od -40.94V do 40.96V.

  Chybná hodnota prúdu UI zdroja

  Hodnota prúdu UI zdroja môže byť v rozsahu od 0A do 255mA.

  Chybná hodnota napätia relé

  Hodnota napätia Uzop relé môže byť v rozsahu od 0V do 0.5V.

   

   

  Autorské práva © 1996 Ing.Štefan Belopotočan (Tel. 0847/5328149)

  Naspäť na Tester ICT96
   © 2004 VANEL s.r.o.    Kontakt Kontakt Mapa domény Mapa domény Verzia stránky pre tlač Tlač Design:itstudio.sk